Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Mei 2018
Op deze wijze wil ik u informeren over de manier waarop De Roo Studiecoach omgaat met uw persoonsgegevens.
De Roo Studiecoach is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
De Roo Studiecoach verwerkt de persoonsgegevens die ik van u en van derden ontvang. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die ik ontvang bij aanmelding voor studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding, bijles of examentraining. Hierbij verzamel ik: naam leerling, naam ouders/verzorger, adres en schoolgegevens. Daarnaast ontvang ik gegevens omtrent de aard van het leerprobleem, en word ik op de hoogte gesteld van onderzoeksresultaten als gevolg van onderzoek bij leerlingen als het gaat om mogelijke leerachterstand. Te denken valt dan aan een IQ-onderzoek, een Dyslexie-onderzoek of een onderzoek naar concentratiestoornissen (bijvoorbeeld t.a.v. een mogelijke diagnose als ADD, ADHD, etc).

Gegevens met betrekking tot bovenstaande, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de begeleiding en overige informatie die verstrekt wordt, zal ik bewaren op de wijze en tijdsduur die de AVG stelt.
De Roo Studiecoach zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
- het verzorgen van de studiebegeleiding van uw kind(eren).
- de registratie en administratieve afhandeling van de deelname van uw kind(eren) bij bovengenoemde studiebegeleiding.
- een inschatting maken van de leerproblematiek en zodoende een begeleidingsmethode op maat te kunnen aanbieden.
- u tussentijdse rapportages en andere informatie toe te zenden.
- u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren.
De Roo Studiecoach zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming verleent. Te denken valt dan aan contact tussen De Roo Studiecoach en bijvoorbeeld een docent/mentor/intern begeleider van een school.

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. De Roo Studiecoach bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven geschreven doeleinden of zolang de wet dit voorschrijft. De Roo Studiecoach mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die hiertoe aanleiding geven.

Na beëindiging of ontbinding van het contract dat u heeft afgesloten met De Roo Studiecoach zullen alle gegevens volgens de normen uit de AVG uit het systeem worden verwijderd.